uradna tabula
ÚRADNÁ TABUĽA
OKRES GALANTA
Okres galanta
SPRAVODAJSTVO, NOVINKY

Nová služba Obecného úradu

Obec Šoporňa sa na základe požiadaviek občanov rozhodla sprístupniť novú službu pre svojich obyvateľov. Táto služba umožňuje informovať občanov o novopridaných oznamoch na obecnej stránke formou mailu. Stačí zaslať požiadavku so  svojim menom a priezviskom, mailovou adresou  na mailovú adresu: kniznica@soporna.sk

Zverejnené: 01.04 2016

Trhové miesta - HODY 2017

Obec Šoporňa Vám ponúka možnosť rezervácie trhových miest na HODY 2017. Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. čísle 0940633914. Prehľad trhových miest

Zverejnené: 20.01 2017

Oznam správcu miestnej dane

Obec Šoporňa, správca miestnej dane, oznamuje daňovníkom dane z nehnuteľností alebo dane za psa, ktorým v priebehu roka 2016 vznikla alebo zanikla daňová povinnosť (kúpa, darovanie, predaj nehnuteľnosti), alebo im v priebehu roka 2016 bolo vydané stavebné, kolaudačné rozhodnutie k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Šoporňa, vlastnia alebo držia psa staršieho ako 6 mesiacov a pes nie je doteraz prihlásený do evidencie, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v platnom znení je povinnosťou daňovníkov podať daňové priznanie  na Obecnom úrade na prízemí v kancelárii č. dverí 1 počas stránkových dní nasledovne: pondelok a utorok od 8.00 hod. do 16.00 hod., v stredu od 8.00 hod. do 17.00 hod. a v piatok od 7.00 hod. do 14.00 hod. najneskoršie do 31. januára 2017.

 

K podaniu daňového  priznania je potrebné predložiť k nahliadnutiu list vlastníctva, rozhodnutie o povolení vkladu vydané správou katastra, osvedčenie o dedičstve, stavebné a kolaudačné rozhodnutie.

Zverejnené: 12.01 2017

Stolové kalendáre obce na rok 2017

Obec Šoporňa ponúka možnosť zakúpenia stolových kalendárov na rok 2017 na sekretariáte obecného úradu. Cena za jeden kus je 2 Eurá.

Zverejnené: 28.12 2016

Známky na smetné nádoby 2017

Obec Šoporňa oznamuje občanom, že nálepky na smetné nádoby na rok 2017 sa budú vydávať na obecnom úrade v mesiaci január  2017. O presnom termíne Vás budeme informovať prostredníctvom miestneho rozhlasu a internetovej stránky obce Šoporňa.

Zverejnené: 28.12 2016

Hospodárenie miest, obcí, VÚC podľa INEKO

INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti. Poslaním je podpora potrebných ekonomických a sociálnych reforiem v SR. INEKO sa na regionálnej a európskej úrovni zameriava na tie oblasti sociálnej politiky, ktoré sú nevyhnutné pre transformáciu ekonomiky SR, pričom sa snaží čerpať z najlepších skúseností z ostatných transformujúcich sa krajín, resp. členov EÚ a OECD. 

Ako v tomto hodnotení dopadla naša obec? Výsledok tu 

Zverejnené: 06.12 2016

Návrh VZN - prevádzkový poriadok pohrebiska

Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA - Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Šoporňa. Znenie tu

 

Zverejnené: 14.11 2016

Návrh VZN o miestnych daniach a popltakoch

Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šoporňa. Znenie tu

Zverejnené: 14.11 2016

Zverejnené: 14.11 2016

Uznesenie Okresného súdu Galanta

Obec Šoporňa v snahe získať prostriedky od svojich dlžníkov využíva všetky zákonné a dostupné prostriedky,

Ako dôkaz uvádzame Uznesenie Okresného súdu Galanta, ktorým zakazuje nakladať s majetkom a to do splnenia povinnosti žalovaného voči žalobcovi, vyplývajúcich mu z právoplatného a vykonateľného Rozhodnutia 1 a 2 Obecného zastupiteľstva Obce Šoporňa zo dňa 24.02.2016. Viac tu 

Zverejnené: 04.11 2016

Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku

Obec Šoporňa zverejňuje zámer prenájmu obecného majetku. Podrobnosti tu 

Zverejnené: 12.10 2016

Správa z finančnej kontroly v obci Šoporňa

V čase od 18.04.2016 do 22.08.2016 bola vykonaná finančná kontroly na mieste v Obci Šoporňa zameraná na zákonnosť, hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelovosť pri  hospodárení s verejnými financiami a realizácií finančných operácii alebo ich časti a všeobecne záväzných nariadení v Obci Šoporňa . Správa tu 

Zverejnené: 03.10 2016

Upozornenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. upozorňuje, že sa v regióne vyskytli prípady, kedy boli občania oslovení falošnými odpočtármi, ktorí sa preukazujú nepravými služobnými preukazmi zamestnancov ZsVS, a.s., žiadajú odčítať stav vodomerov a násedne požadujú od občanov úhradu za spotebu pitnej vody v hotovosti. V žiadnom prípade nejde o zamestnancov ZsVS , a.s.. Zamestnanci ZsVS, a.s.  vykonávajúcich odpočty vodomerov nikdy nepracujú s hotovosťou, t.j. nedoručujú, ani nevyberajú od odberateľov hotovostné peňažné prostriedky na odbernom mieste alebo inde

Zverejnené: 20.09 2016

Vývoz smetí - zmena intervalov

Obec Šoporňa oznamuje občanom obce, že od 5. septembra 2016 bude vývoz tuhého komunálneho odpadu  zo zberných nádob realizovaný v pravidelných dvojtýždňových intervaloch a v rovnakých dňoch (vždy v pondelok a v utorok)

Zverejnené: 30.08 2016

Oznam SPP o nelegálnom odbere

Oznam tu

Zverejnené: 08.07 2016


Všetky oznamy