uradna tabula
ÚRADNÁ TABUĽA
OKRES GALANTA
Okres galanta
SPRAVODAJSTVO, NOVINKY

Hodový festival - trhové miesta

Obec Šoporňa ponúka voľné trhové miesta počas Hodového festivalu 2016 v termíne od 5. augusta do 7. augusta.

Miesto si môžte rezervovať po uhradení poplatku.

Po zaplatení trhového miesta nie je možné vrátiť poplatok !

Rozmiestnenie trhových stánkov tu

Zverejnené: 07.07 2016

Nová služba Obecného úradu

Obec Šoporňa sa na základe požiadaviek občanov rozhodla sprístupniť novú službu pre svojich obyvateľov. Táto služba umožňuje informovať občanov o novopridaných oznamoch na obecnej stránke formou mailu. Stačí zaslať požiadavku so  svojim menom a priezviskom, mailovou adresou  na mailovú adresu: kniznica@soporna.sk

Zverejnené: 01.04 2016

Upovedomenie o začatí správneho konania k výrubu stromov

Upovedomenie o začatí správneho konania k výrubu stromu  a Oznámenie o začatí správneho konania k výrubu stromu  pre žiadateľa Radoslava Štrpku   bytom Šoporňa č.d. 408. Viac tu

Zverejnené: 25.07 2016

Vývoz smetí

Obec Šoporňa oznamuje občanom obce, že od 18. júla 2016 bude vývoz tuhého komunálneho odpadu  zo zberných nádob realizovanýv pravidelných týždenných intervaloch a v rovnakých dňoch.

 

Zverejnené: 22.07 2016

Zber plastov 27. júla 2016

Obec Šoporňa oznamuje, že zber plastov v 30. kalendárnom týždni sa uskutoční dňa 27. júla od 6.00 hod.

Zverejnené: 22.07 2016

HODY 2016

Obec Šoporňa Vás všetkých srdečne pozýva v dňoch 5. augusta až 8. augusta 2016 na Hody 2016.

Tešíme na krásne chvíle prežité v spoločnosti rodiny, priateľov, známych  počas hodových slávností. 

Bližšie iformácie tu

Zverejnené: 22.07 2016

Oznam SPP o nelegálnom odbere

Oznam tu

Zverejnené: 08.07 2016

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v obci Šoporňa

Zverejnené: 06.07 2016

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce Šoporňa

Obec Šoporňa zverejňuje v zmysle § 9a ods.9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov zámer predaja majetku obce Šoporňa :

Zámer č. 1

Zámer č. 2

Zámer č. 3

 

Zverejnené: 04.07 2016

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016

V súlade s § 18, ods. 1, písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti s nasledovným zameraním:

  • Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2017, 2018 a 2019
  • Kontrola stavu riešenia pohľadávok obce po lehote splatnosti
  • Kontrola hospodárenia ŠK Šoporňa v roku 2015
  • Kontrola plnenia uznesení OZ

Ostatné úlohy:

  • Predkladať správy o výsledkoch ukončených kontrol na OZ
  • Zvyšovať si odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a školeniach
  • Spoluúčasť pri riešení aktuálnych vecí týkajúcich sa obce
  • Poskytovať metodickú pomoc pracovníkom OcÚ a podieľať sa na návrhoch nových VZN a smerníc obce v súlade s platnou legislatívou

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016 bol v zmysle §18f ods. 1b, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bude zverejnený na úradnej tabuli dňa

 

                                                                                   Milena Veresová

                                                                                   hlavný kontrolór

Zverejnené: 13.06 2016

Vývoz smetí

Obec Šoporňa oznamuje občanom obce, že od 1. júna 2016 bude vývoz tuhého komunálneho odpadu  zo zberných nádob realizovanýv pravidelných týždenných intervaloch.

Zverejnené: 10.06 2016

Oznam Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s., OZ Galanta

Vážení odberatelia vody z verejného vodovodu!

Západoslovenská vodárenská spoločnosť  žiada  odberateľov vody z verejného vodovodu, aby napúšťanie vody z verejného vodovodu do bazénov vopred konzultovali s príslušným výrobno prevádzkovým strediskom v Seredi, číslo telefónu: 031 789 4810.

Verejný vodovod nie je  primárne určený pre dodávku vody do bazénov. Z dôvodu vysokej rýchlosti prúdenia vody v potrubí môže dochádzať k uvoľneniu sedimentov v potrubí, čo následne spôsobuje zakalenie vody. Rovnako môže nastať  pokles tlaku v sieti, ktorý sa môže prejaviť aj u ostatných odberateľov.  V prípade, že plánujete plniť bazén z verejného vodovodu odporúčame Vám to robiť v nočných hodinách, mimo špičky s otvorením výtokového kohútika maximálne na 50%, aby voda tiekla pomaly. 

Ďalej Západoslovenská vodárenská spoločnosť upozorňuje odberateľov vody z verejného vodovodu, že je prísne zakázané prepojiť rozvody vody z verejného vodovodu s rozvodmi vody z iného zdroja napr. zo studne, z jazierka, z nádrže na zavlažovanie a pod.. V prípade, že čerpadlo na tomto zdroji pracuje s vyšším tlakom ako je tlak vody vo verejnom vodovode môže sa stať, že voda z iného zdroja bude čerpaná do verejného vodovodu kde následne dochádza ku kontaminácii pitnej vody. Upozorňujeme, že takéto konanie je trestným činom a v prípade zistenia bude nahlásené orgánom činným v trestnom konaní.

Za porozumenie a pochopenie Vám vopred ďakujeme.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť

Zverejnené: 02.06 2016

Návrh Záverečného účtu obce Šoporňa za rok 2015

Zverejnené: 09.05 2016

Výpis zo zápisnice z 2. zasadnutia OZ

Výpis zo zápisnice z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Šoporňa - Rozhodnutie 1 a Rozhodnutie 2

Zverejnené: 18.03 2016

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP

Ministerstvoo životného prostredia Slovenskej republiky  na základe výsledkov konania o žiadosti o nenávratný príspevok schvaľuje žiadosť obce Šoporňa.   Rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku tu

Zverejnené: 11.03 2016

Schválenie žiadosti o NFP Šoporňa - rozšírenie kanalizácie a ČOV

Dňa 20.januára 2016 bola schválená žiadosť obce Šoporňa o nenávratný finančný príspevok na rozšírenie kanalizácie a ČOV.  Detail žiadosti tu.

Zverejnené: 11.03 2016

Upozornenie

Obec Šoporňa upozorňuje občanov na povinnosť uhrádzať miestne poplatky za kanalizáciu, komunálny odpad, daň za psa, daň z nehnuteľností, ktorá zahŕňa  daň z pozemkov, stavieb, bytov a ostatné miestne dane  a iné poplatky. 
Žiadame Vás,  aby si tieto povinnosti splnili čo najskôr, nakoľko na základe uznesenia č. 158/2015 bude obec nútená pristúpiť na exekučné vymáhanie svojich pohľadávok.

Zverejnené: 21.02 2016