uradna tabula
ÚRADNÁ TABUĽA
OKRES GALANTA
Okres galanta
SPRAVODAJSTVO, NOVINKY

Nová služba Obecného úradu

Obec Šoporňa sa na základe požiadaviek občanov rozhodla sprístupniť novú službu pre svojich obyvateľov. Táto služba umožňuje informovať občanov o novopridaných oznamoch na obecnej stránke formou mailu. Stačí zaslať požiadavku so  svojim menom a priezviskom, mailovou adresou  na mailovú adresu: kniznica@soporna.sk

Zverejnené: 01.04 2016

Oznámenie

Obec Šoporňa ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že na základe žiadosti Miloša Vrtíka bytom Šoporňa 1038, 925 52 Šoporňa začalo dňa 20.03.2017 správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks stromu rastúceho na pozemku v k.ú. Šoporňa,  na pozemku vo vlastníctve  žiadateľa.V súvislosti s podaním Obec Šoporňa nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou drevín na deň 04.04.2017 o 10.00 hod. so stretnutím na Obecnom úrade v Šoporni. Viac info tu. 

 

Zverejnené: 24.03 2017

Upovedomenie o začatí správneho konania

Obec Šoporňa oznamuje, že dňa 20.03.2017 začala správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks stromu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002  Z.z. Viac info tu.

Zverejnené: 24.03 2017

Oznámenie o začatí stavebného konania

Obec Šoporňa oznamuje začatie stavebného konania. Viac info tu.

Zverejnené: 20.03 2017

Zverejnené: 20.03 2017

Oznam Daňového úradu

DAŇOVÝ ÚRAD TRNAVA

oznamuje, že preberanie daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2016 bude zabezpečovať

dňa 31.03.2017 v čase od 09:00 h do 17:00 h

okrem stálych organizačných zložiek (najbližšia pobočka Galanta) aj na adrese:

Mestský úrad Sereď,

Námestie republiky č. 1176/10, Sereď.

Zverejnené: 10.03 2017

Zákaz vypaľovania porastov

Nebezpečné vypaľovanie suchých trávnatých porastov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante ako príslušný orgán upozorňuje právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov, ako aj fyzické osoby na prísny zákaz vypaľovania suchých trávnatých porastov, ktoré je podľa zákona o ochrane pred požiarmi zakázané v každom ročnom období a to nielen v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru!

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante eviduje v roku 2015  20 prípadov a v roku 2016       17 prípadov vzniku požiaru v súvislosti s vypaľovaním suchých trávnatých porastov, pričom tieto požiare poškodzujú nielen životné prostredie, ale zapríčiňujú aj škody na majetku a niekedy aj na životoch.

Vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je podľa § 8 písm. a) a § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi  v znení neskorších predpisov zakázané. V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky  331,- € , resp. v blokovom konaní do výšky 100,- € a právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi je možné uložiť pokutu až do výšky 16 596,- €.

Zverejnené: 01.03 2017

Zverejnené: 22.02 2017

Oznámenie o začatí správneho konania

Obec Šoporňa oznamuje, že na základe žiadosti Norberta Gavalca, Šoporňa č.d. 774 začalo dňa 15.02.2017 správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks stromov rastúcich na pozemku v k.ú. Šoporňa, na pozemku vo vlastníctve  žiadateľa.  Viac info tu 

Zverejnené: 17.02 2017

Oznámenie o začatí spojeného územného konania

Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania. Viac info tu.

Zverejnené: 06.02 2017

Známky na smetné nádoby na rok 2017

Obec Šoporňa oznamuje občanom, že nálepky na smetné nádoby na rok 2017 sa vydávajú na Obecnom úrade v Šoporni, na prízemí, kancelária č. 1, počas stránkových hodín.

Zverejnené: 26.01 2017

Lekáreň Arnika

Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o., prevádzka: Lekáreň Arnika, Poštová ul. 1548, oznamuje občanom obce, že od 24.01.2017 má nové telefónne číslo - 031/5501204

Zverejnené: 24.01 2017

Trhové miesta - HODY 2017

Obec Šoporňa Vám ponúka možnosť rezervácie trhových miest na HODY 2017. Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. čísle 0940633914. Prehľad trhových miest

Zverejnené: 20.01 2017

Oznam správcu miestnej dane

Obec Šoporňa, správca miestnej dane, oznamuje daňovníkom dane z nehnuteľností alebo dane za psa, ktorým v priebehu roka 2016 vznikla alebo zanikla daňová povinnosť (kúpa, darovanie, predaj nehnuteľnosti), alebo im v priebehu roka 2016 bolo vydané stavebné, kolaudačné rozhodnutie k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Šoporňa, vlastnia alebo držia psa staršieho ako 6 mesiacov a pes nie je doteraz prihlásený do evidencie, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v platnom znení je povinnosťou daňovníkov podať daňové priznanie  na Obecnom úrade na prízemí v kancelárii č. dverí 1 počas stránkových dní nasledovne: pondelok a utorok od 8.00 hod. do 16.00 hod., v stredu od 8.00 hod. do 17.00 hod. a v piatok od 7.00 hod. do 14.00 hod. najneskoršie do 31. januára 2017.

 

K podaniu daňového  priznania je potrebné predložiť k nahliadnutiu list vlastníctva, rozhodnutie o povolení vkladu vydané správou katastra, osvedčenie o dedičstve, stavebné a kolaudačné rozhodnutie.

Zverejnené: 12.01 2017

Stolové kalendáre obce na rok 2017

Obec Šoporňa ponúka možnosť zakúpenia stolových kalendárov na rok 2017 na sekretariáte obecného úradu. Cena za jeden kus je 2 Eurá.

Zverejnené: 28.12 2016

Známky na smetné nádoby 2017

Obec Šoporňa oznamuje občanom, že nálepky na smetné nádoby na rok 2017 sa budú vydávať na obecnom úrade v mesiaci január  2017. O presnom termíne Vás budeme informovať prostredníctvom miestneho rozhlasu a internetovej stránky obce Šoporňa.

Zverejnené: 28.12 2016


Všetky oznamy